ข้อมูลโครงการศูนย์บ่มเพาะ

หน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้

 1. ประธานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา และรองประธานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และกำกับดูแล  ติดตามประเมินผลการบ่มเพาะให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
 2. คณะกรรมการที่ปรึกษาประกอบด้วย ตัวแทนของหน่วยงานต่อไปนี้ ได้แก่ หอการค้าจังหวัด ธนาคารออมสิน อุตสาหกรรมจังหวัด  พัฒนาชุมชน พาณิชย์จังหวัด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 3. หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
  • ทำหน้าที่จัดการศูนย์บ่มเพาะ ประสานงานสร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการบ่มเพาะผู้เข้ารับการบ่มเพาะให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ กำหนด
  • ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามความต้องการ (Needs) ของแต่ละกลุ่ม
  • ประสานงานในการจัดหาที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาบัญชี  ให้แก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ
  • ดูแลและรับผิดชอบอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ในศูนย์บ่มเพาะ
  • ประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนผู้เข้ารับการบ่มเพาะ
  • ดำเนินการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินรายได้ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และที่คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะกำหนด
  • ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เข้ารับการบ่มเพาะเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
  • งานอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย
 4. ฝ่ายฝึกอบรม
  • ประสานงานในการจัดการฝึกอบรม จัดหาวิทยากร กำหนดหลักสูตร สร้างเครือข่ายธุรกิจ และกำหนดกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เข้ารับการบ่มเพาะ
  • ประสานกับแผนกวิชาและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดประชุมอบรมบรรลุผลตาม  วัตถุประสงค์
  • สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย
 5. ฝ่ายบ่มเพาะ
  • สรรหา พิจารณาคัดเลือก นักเรียนนักศึกษาที่มีศักยภาพเข้ารับการบ่มเพาะ
  • ทำหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” ให้การดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ
  • ประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมการบ่มเพาะ
  • สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย
 6. ฝ่ายนวัตกรรม
  • ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ แสวงหา และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และจดสิทธิบัตร
  • สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย
 7. ฝ่ายธุรการ
  • จัดการระบบงานทางด้านสารบรรณ  และเอกสารภายในหน่วยงาน
  • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
  • รวบรวมระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
  • ให้บริการด้านเอกสาร  แบบพิมพ์  เครื่องมือ  วัสดุและอุปกรณ์  ที่ศูนย์บ่มเพาะ  ให้บริการกับผู้เข้ารับการบ่มเพาะ
  • สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 8. ครูที่ปรึกษาธุรกิจ  มีหน้าที่ดังนี้
  • ให้คำปรึกษาในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ  การเขียนแผนธุรกิจ  การจดทะเบียนธุรกิจ  การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • นิเทศติดตามการปฏิบัติงาน  ให้คำแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของผู้เข้ารับการบ่มเพาะในด้านการจัดการธุรกิจ  การจัดทำบัญชี การตลาด การเงิน และอื่น ๆ
  • ประสานงานจัดหาที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง สำหรับให้คำปรึกษาปัญหาเชิงลึกเฉพาะราย
  • ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำเอกสารรายงาน  สรุปผลการประกอบการ  การเขียน Best Practice  และเอกสารเพื่อการรายงานผลต่อสถานศึกษา
  • จัดทำแผนการนิเทศและรายงานผลการนิเทศตลอดภาคเรียนหรือตามเวลาที่กำหนดและเมื่อสิ้นสุดการบ่มเพาะเสนอสถานศึกษาเพื่อทราบ
  • สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 9. ครูที่ปรึกษาด้านบัญชี  มีหน้าที่ดังนี้
  • ดูแลให้คำปรึกษาในการจัดทำบัญชีของผู้เข้ารับการบ่มเพาะ
  • จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับผู้เข้ารับการบ่มเพาะ
  • ให้คำปรึกษาในการจัดสรรกำไรสุทธิของผู้ประกอบการ
  • สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday226
mod_vvisit_counterYesterday420
mod_vvisit_counterThis week2128
mod_vvisit_counterLast week3182
mod_vvisit_counterThis month10647
mod_vvisit_counterLast month15642
mod_vvisit_counterAll days517729
We have: 14 guests online
Your IP: 34.236.145.124
 , 
Today: Mar 21, 2019
Visitors CounterPowered by Joomla!. Designed by: Ultra Web Theme  Valid XHTML and CSS.