ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สื่อการ เรียนการสอน เรื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ และการบำรุงรักษา

 

 

ยูทิลิตี้สำหรับระบบปฏิบัติการ
ยูทิลิตี้อื่นๆ
 

 

 
โปรแกรมอรรถประโยชน์ (อังกฤษ: utility program/software) เรียกสั้นๆ
ว่า ยูทิลิตี้ เป็นโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ
ส่วนมากใช้เพื่อบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติการใช้งานนั้นค่อนข้างหลากหลาย ยูทิลิตี้แบ่งออกเป็นสองชนิดคือ
ยูทิลิตี้สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS (OS utility program) และ ยูทิลิตี้อื่นๆ (stand-alone utility program)