ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สื่อการ เรียนการสอน เรื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ และการบำรุงรักษา

 

 

 

จุดประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ และการบำรุงรักษา

2. เพื่อเห็นความสำคัญต่อการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

3. เพื่อสามารถใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ต่างๆ
ในการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ผ่านทางเว็บไซต์ได้

2. ผู้เรียนและผู้ที่สนใจวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง